Декларация – съгласие за обработка на лични данни

В съответствие със Закона за защита на личните данни, давам изричното си съгласие  „Би енд  Джи Кредит” ООД да обработва моите лични данни, които доброволно предоставям, като могат да бъдат използвани за кредитни проверки, електронно или ръчно, във връзка с искания от мен кредит. Давам доброволно съгласието си моите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията ми, събиране на вземания, предотвратяване на изпирането на пари и измами.

Давам изричното си съгласие „Би енд Джи Кредит” ООД да проверява моята кредитоспособност и да разкрива моите лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни, за да получава справки от регистри на трети страни – администратори на лични данни, намиращи се в страна и в чужбина, като Централен кредитен регистър към БНБ, Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт и др., в това число данни за плащаните от мен осигуровки, данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската ми регистрация от Национална база данни „Население”, като тези данни да бъдат обработвани съобразно Параграф 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

Съгласен съм „Би енд Джи Кредит” ООД да обработва предоставените от мен лични данни за статистически цели и за осъществяване на маркетингова дейност (рекламни дейности, бъдещо изпращане на оферти, търговски съобщения, относно финансовите услуги, предоставяни от „Би енд Джи Кредит” ООД), чрез всякакви средства за комуникация, включително телефонни съобщения, рекламни брошури, електронна поща, обикновена поща или друга форма на разпространяване на рекламни печатни материали, дори и в случай, че не получа желания от мен кредит.

Потвърждавам, че съм запознат с информацията по чл.19[1] от Закона за защита на личните данни и с целите на събирането и обработването на моите лични данни, както и с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити. Потвърждавам също, че съм информиран за правата ми по чл. 34а[2] от Закона за защита на личните данни, както и за правото ми на достъп и коригиране на събраните данни, чрез писмено искане (датирано и подписано), изпратено до Централния офис на „Би енд Джи Кредит” ООД, на адрес: гр. София, район Изгрев, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5.

Давам изричното си съгласие, след потенциален отказ, в резултат на състоянието на кредитоспособността ми, „Би енд Джи Кредит” ООД да има право да извършва последващи проверки във всички налични публични регистри и да ме информира по телефон за промяната в кредитоспособността ми.

Предоставената от мен информация съдържа лични данни, като тяхната обработка е необходима предпоставка, за да бъде разгледана заявката ми за кредит. Потвърждавам, че предоставям информацията доброволно и с цел да мотивирам „Би енд Джи Кредит” ООД да ми отпусне желания от мен кредит.

[1]Чл. 19. (Доп. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 91 от 2006 г.) В случаите, когато личните данни се събират от лицето, за което се отнасят, администраторът или негов представител му предоставя:

  1. данните, които идентифицират администратора и неговия представител;
  2. целите на обработването на личните данни;
  3. получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
  4. данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
  5. информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

(2) Данните по ал. 1 не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

[2]Чл. 34а. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Физическото лице, за което се отнасят данните, има право да:

  1. възрази пред администратора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
  2. възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
  3. бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

(2) Администраторът уведомява физическото лице за правата му по ал. 1, т. 2 и 3.