Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Тези Общи условия (ОУ) уреждат реда и условията, при които „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ” ООД (Кредитор) предоставя потребителски кредити на физически лица (Кредитополучатели), условията за усвояване, ползване и погасяване на тези кредити, както и условията, при които се сключват и действат договорите за потребителски кредит.

І. Преддоговорна информация

 1. 1. Преди Кредитополучателят да е обвързан от предложение или от договор за потребителски кредит, Кредиторът, съобразно изразените от Кредитополучателя предпочитания и въз основа на предлаганите от Кредитора условия на договора, своевременно му предоставя необходимата информация за сравняване на различни предложения и за взeмане на информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит. Информацията следва да е със съдържание съгласно Приложимия закон („Преддоговорна информация”). Кредиторът предоставя Преддоговорната информация на български език, безвъзмездно, по ясен и разбираем начин в зависимост от вида на използваното средство за комуникация от разстояние.

1.1. Преддоговорната информация се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.

1.2. Преддоговорната информация няма силата на предложение за сключване на договор за кредит и не задължава Кредитора да предостави на Кредитополучателя съответния Кредит.

1.3. Кредиторът предоставя подходящи разяснения на потребителите, позволяващи им да преценят доколко предлагания договор за кредит съответства на техните потребности и финансово състояние, разяснява преддоговорната информация по предходната точка, основните характеристики на предлаганите продукти и въздействието, което могат да окажат върху потребителите, в т.ч. последиците в случай на просрочени плащания от страна на потребителя.

IІ.Условия за предоставяне на потребителски кредити. Размер и срок на кредита

 1. 2. Кредитоискателят е попълнил Искане за предоставяне на кредит (по образец на Кредитора).

2.1.Преди сключване на договор за кредит Кредиторът оценява кредитоспособността на Кредитоискателя въз основа на достатъчно информация, в т. ч. информация, получена от Кредитоискателя, и извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България.

2.2. Кредиторът следва да уведоми Кредитоискателя в случай, че откаже да му предостави Кредит.

 1. 3. Размерът и срокът за погасяване на Кредита се определят в зависимост от вида на Кредитния продукт и се индивидуализират в договора за кредит. Потребителският кредит се олихвява с фиксиран годишен лихвен процент, определен в договора за кредит.

3.1. Кредиторът предоставя възможност за ползване на гратисен период до 60 дни за целия срок на Кредита, съобразно кредитния продукт, който Кредитополучателя ще ползва, като гратисният период се индивидуализира в договора за кредит. Кредитополучателят не заплаща вноски по Кредита до изтичането на гратисния период.

IІІ. Права и задължения на Кредитора

 1. При управление на кредитите Кредиторът:

4.1. Предоставя информация на Кредитополучателя във връзка с усвояването, ползването и издължаването на Кредита.

4.2. Предоставя на Кредитополучателя при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент на договора, извлечение по сметка за извършените и предстоящите плащания, в което са посочени дължимите плащания, сроковете и условията за извършването на тези плащания.

4.3. Предоставя сведения по Кредита само на Кредитополучателя, упълномощените от него лица с нотариално заверено пълномощно, както и на органи и лица в предвидените по закон и/или в договора случаи.

4.4. Отчита усвояването, ползването и издължаването на Кредита по предвидения от закона ред, като отразява своевременно  и точно изплатените от Кредитополучателя суми.

4.5. Осигурява свой представител, който да получава от Кредитополучателя дължимите вноски по кредита, в случай, че е уговореното в договора за кредит.

4.6. Изисква от Кредитополучателя намиращите се у него документи за отразяване на информацията, свързана с обслужването на Кредита.

4.7. Уведомява Кредитополучателя за неизпълнение на задълженията му по договора за кредит чрез изпращане на електронни съобщения, писма, провеждане на телефонни разговори с него и др.

 1. 5. При установено нарушение на чл.8.1 от настоящите Общи условия, Кредиторът има право:

5.1. Да пристъпи към събиране на вземането за което е настъпила предсрочна изискуемост при условията и последиците на Раздел VIІ;

5.2. Да предприеме други законосъобразни действия за защита на интересите си като Кредитор в зависимост от конкретния случай.

ІV. Права и задължения на Кредитополучателя

 1. От сключване на договор за кредит до момента на пълното погасяване на Кредита и на всички други свои задължения по Договора, Кредитополучателят се задължава да не допуска, с действие или бездействие, нарушаване на задълженията по т. 8.
 2. Кредитополучателят има право:

7.1. Да получава извлечение по сметка за извършените и предстоящите плащания по договора;

7.2. Да получава документ за платена вноска по кредита, в случай, че плащането не е извършено по банков път.

 1. Кредитополучателят се задължава да:

8.1. Заплаща дължимите погасителни вноски, съгласно уговорените срокове в договора за кредит.

8.2. Уведомява незабавно Кредитора за:

8.2.1.Невъзможност за изплащане на която и да е погасителна вноска по погасителния план. Уведомяването се извършва по телефон, имейл или в представителен офис на Кредитора не по-късно от 3 (три) работни дни, следващи падежа на непогасената в срок вноска.

8.2.2. Настъпването на обстоятелства, които са основания за прекратяване или при прекратяване на трудовото/служебното му правоотношение, на гражданския му договор или договора му за управление, както и при настъпването на събития, които създават обективна невъзможност да изпълнява задълженията си по Договора;

8.2.3. Промяна на декларираните от него данни и/или обстоятелства. В противен случай  всички писма, покани за доброволно изпълнение, съобщения или други документи ще се считат за валидно връчени на настоящия адрес посочен в договора за кредит, след изтичане на 3 (три) календарни дни от тяхното изпращане.

8.3. С приемането на настоящите ОУ, чрез подписване на договора за кредит, неразделна част от съдържанието на който заедно с промените му са тези ОУ, Кредитополучателят дава изричното си съгласие Кредиторът да прехвърли/предостави за събиране вземанията си срещу него в полза на определени от Кредитора трети лица.

 

 1. Право на отказ от договора за потребителски кредит
 2. 9. Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора за кредит.

9.1. Правото на отказ от сключения договор за потребителски кредит се смята за упражнено при условие, че Кредитополучателят изпрати уведомление до Кредитора преди изтичане на крайния срок по т. 9.

9.2. Уведомлението по т.9.1. трябва да бъде направено на хартиен или друг траен носител, осигуряващ непромененото възпроизвеждане на съхранената информация, до която Кредитора има достъп, по начин, който може да бъде доказан съгласно действащото законодателство.

 1. Когато Кредитополучателят упражни правото си на отказ от договора за кредит, той връща на Кредитора главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по Кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредитора за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент.
 2. 1 Отказът на Кредитополучателя от сключения договор за кредит влиза в сила и договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на т. 9.1. и т.9.2. и е изпълнено условието по т.9.

VІ. Условия за погасяване на кредити. Предсрочно погасяване

 1. Главницата по Кредита се погасява, съгласно погасителен план, след изтичане на гратисния период, ако такъв е договорен.
 2. 1 Кредитополучателят може предсрочно да издължава (частично или изцяло) задълженията си по договора за кредит. В тези случаи Кредитополучателят има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на Договора.
 3. Освен ако не е уговорено друго, когато постъпилата при Кредитора сума е недостатъчна за погасяване на цялата вноска по Кредита, първо се погасяват начислените и дължими лихви, съответно частта от лихвите при погасителна вноска, а с остатъка – частта от главницата при погасителна вноска.

14.1. Кредиторът и Кредитополучателят изрично се съгласяват, че когато изпълнението не е достатъчно, за да покрие разноските, допълнителните действия, лихвите, обезщетенията и главницата, дължими по договора за кредит, то те ще се погасяват в следната последователност: разноски, допълнителни действия, лихви, обезщетения и на края главницата.

 1. При предсрочно погасяване на Кредита от страна на Кредитополучателя, през период, в който лихвеният процент е фиксиран, Кредиторът има право на обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на Кредита, както следва:
 • не повече от 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита – в случай, че оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година;
 • не повече от 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит – в случай, че оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година.

VIІ. Забава. Предсрочна изискуемост на кредита. Неизпълнение

 1. 1 При забава на плащането (пълно или частично) на погасителните вноски по Кредита от страна на Кредитополучателя, Кредиторът начислява върху неиздължените (просрочените) суми за времето на забава до окончателното изплащане на забавените задължения, обезщетение за забава в размер не по-голям от законната лихва, определена съгласно действащото законодателство.
 2. 17. При настъпила предсрочна изискуемост на задължението, Кредиторът може да пристъпи, без да е необходимо уведомление или покана до Кредитополучателя към незабавно събиране на вземанията си станали предсрочно изискуеми по законоустановения ред и при наличието на всяко едно от следните основания, което представлява неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя по договора за кредит, а именно:

17.1. При просрочие на една или повече погасителни вноски, считано от падежната дата на втората непогасена вноска;

17.2. Непогасяване в срок на всяко изискуемо задължение на Кредитополучателя за заплащане на погасителна вноска към Кредитора, при условие че то би създало предпоставки за неизпълнение на Договора;

17.3. Установяване на неистински и/или неверни данни, потвърждения, декларации, удостоверения или други документи, предоставени от Кредитополучателя и/или от третите задължени лица във връзка със сключването и изпълнението на Договора. За да бъде налице това основание, следва задълженото лице да не е отстранило установените нередности, след покана от страна на Кредитора, с която му е бил предоставен 7-дневен срок за тяхното отстраняване;

 1. Всички разходи, направени от Кредитора, свързани с неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя по Договора, остават за сметка на Кредитополучателя. При предсрочна изискуемост или прекратяване на Договора, същите остават дължими, до окончателното им погасяване, в т.ч. по реда на принудителното изпълнение, ведно със следващите се върху тях законни лихви, а в случай, че са събрани от Кредитора, на връщане подлежат само тези разходи или част от тях, за които, със сила на присъдено нещо, е установено, че са платени без основание.

VIІI. Прекратяване на договора за кредит

 1. Договорът за кредит се прекратява:

А) Когато Кредитополучателят погаси изцяло задълженията си по договора за кредит, включително и преди изтичане срока на Кредита;

Б) По взаимно писмено съгласие на страните;

В) При смърт без правоприемство;

Г) При условията на раздел V, в частност т.10.

 

 1. Извънсъдебни способи за решаване на спорове
 2. Кредиторът е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено Кредитополучателя за решението си по всяко постъпило писмено възражение във връзка с потребителски кредит в срок 30 дни от получаването му.

20.1. В случай че Кредиторът не се произнесе в предвидения по т. 20 срок и когато решението на Кредитора не удовлетворява Кредитополучателя, Кредитополучателят има право да отнесе спора за разглеждане от помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси.

20.2. Подаването на възражение или жалба от Кредитополучателя във връзка с договора за потребителски кредит не е задължителна предпоставка за образуване на помирително производство по т.20.1.

 1. Кредитополучателят има право да подава жалби, сигнали, възражения и известия, свързани с договори за потребителски кредит, във всеки един офис на Кредитора, на тел.070010410 или имейл info@maxcredit.bg, както и да сигнализира Комисията за защита на потребителите по въпроси, отнасящи се до потребителския му кредит.

Адрес на Комисия за защита на потребителите – контролен орган по спазване изискванията на ЗПК:

Гр. София, ПК 1000,

Пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6.

Гореща линия 070011122

Е-mail: info@kzp.bg

 1. Защита на личните данни. Декларации
 2. С подписване на Договора и настоящите ОУ Кредитополучателят декларира, че:

а) Кредиторът му е предоставил информацията по чл.19 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/;

б) На основание чл. 4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД предоставя доброволно личните си данни във връзка със сключването на договора за кредит, изпълнението на задълженията му по него, както и с оглед пълното събиране на всички вземания на Кредитора; дава доброволното си и изрично съгласие Кредитора да обработва и съхранява предоставените от него лични данни, както и дава своето изрично съгласие и упълномощава Кредитора да извършва необходимите запитвания и проверки, да изисква и получава от трети лица, в т.ч. и по електронен път, справки и информация, относно негови лични данни, обработвани от тези трети лица в качеството им на администратор на лични данни, включително, но не само от ЦКР, кредитни регистри и бюра, НАП, НОИ, НЗОК, Национална база данни „Население” към МРРБ и др.;

в) Информиран е за правото му на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от Кредитора, за правото му да поиска поправка на тези данни, както и за правото да възрази срещу обработването на личните му данни съгласно чл. 34а, ал. 1 от ЗЗЛД;

г) съгласен е личните му данни да бъдат разкривани от Кредитора на следните категории получатели:

– Лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземания на Кредитора;

– Търговски партньори и контрагенти на Кредитора, на които той е прехвърлил вземането си по договора за кредит;

– Контрагенти на Кредитора, които предоставят услуги, свързани с управление на риска, както и за статистически цели.

 

ХI. Общи разпоредби

 1. 2 При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и Договора за кредит се прилагат клаузите на договора за кредит.
 2. 2 При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и императивна законова разпоредба се прилага действащият закон.
 3. 2 Понятията, използвани в Договора, имат същото значение в настоящите Общи условия.
 4. 2 Кредиторът си запазва правото да актуализира настоящите условия, като при изменения, същите остават валидни и запазват и продължават действието си в последната им актуална редакция. Кредиторът уведомява всеки свой клиент, в 7-дневен срок от актуализацията на настоящите Общи условия, за настъпилите промени и последната им редакция, на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.
 5. Тези Общи условия и измененията им се считат за приети от Кредитополучателя, ако в едномесечен срок от съобщаването им по начина указан в т.26, не бъдат оспорени писмено пред Кредитора.
 6. Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки един сключен от Кредитора договор за потребителски кредит.

Понятия

Кредит е пълният размер на предоставената от Кредитора на основание договор за кредит (Договор) сума за ползване в национална валута, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоените суми по главницата, включително дължимите лихви, такси и други разноски съгласно условията на Договора и настоящите ОУ.

Кредитор е Компанията, представлявана от законните си представители и/или техни пълномощници – страна по Договора, предоставила Кредит.

Кредитополучател е правоспособно и дееспособно физическо лице – страна по Договор, на което Кредиторът е предоставил кредит и което усвоява, ползва и връща Кредита в сроковете и при условията, предвидени в Договора и в настоящите ОУ.

Погасителни вноски или вноски са равни вноски по Кредита, съобразно погасителния план, всяка една от които включва дължимата към момента лихва и приспадащия се размер от главницата по кредита.

Годишен процент на разходите (ГПР) към датата на договора изразява общите разходи по кредита (лихви, такси, комисиони и по-специално застрахователните премии в случаите, когато сключването на договора за услуга е задължително условие за получаване на кредита) към датата на сключването му, които са известни на Кредитора и които Кредитополучателя трябва да заплати. В ГПР не са включени разходите за допълнителни действия от страна на Кредитора, когато тяхното предоставяне не е задължително условие за отпускането на Кредита или получаването му при предлаганите условия.

Настоящите Общи условия са изготвени на основание чл. 298 от Търговския закон и чл. 11, ал. 2 от Закона за потребителския кредит, утвърдени са решение на Управителите на „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ”ООД от 23.07.2014г. и са одобрени с решение на Комисията за защита на потребителите по протокол № 03 от 12.02.2016г.